Udannelsesordbog | Se vores ABC guide til nye studerende her

Udannelsesordbog: ABC Guide

Når du starter på din drømmeuddannelse, risikerer du at støde på ord, du aldrig har hørt om før. Ord som rustur, øl og årsfest har du sikkert allerede helt styr på, men hvad betyder alumne eller dekan? Og hvad er egentlig forskellen på campus og fakultet?

Vi giver dig derfor en ABC-guide, der kan gøre dit liv som studerende lettere.

A  |  B  |  C  |  D |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L |  M  |  N  |  O  |  P  | Q  |  R |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Æ  | Ø  |  Å  


Af Informationsmedarbejder Anne Sparresø Merklin

A

Adjungeret professor/lektor: En adjungeret professor eller lektor, er en person på et højt fagligt niveau, som universitetet ønsker at tilknytte som underviser eller forsker i en længere periode.

Akademia: En betegnelse for universitetsverdenen. Så hvis du går efter at udvide dit akademiske-ordforråd, så er dette et ord, du bør tilegne dig. Der er dog fare for, at dine medstuderende vil bede dig om at komme lidt mere ned på jorden.

Alumne: Et ord du kan risikere at støde på i universitets-sammenhænge, hvor der tales om en tidligere studerende. I gamle dage var ordet en betegnelse for patienter eksempelvis på åndssvageanstalter - så brug ordet med fornuft.

B

Bachelor: På latin baccalaureus. Betyder en person, der har erhvervet den akademiske grad BA (Bachelor of Arts), BS (Bachelor of Science) eller lignende på en højere læreanstalt.

Baccalaureus blev fra middelalderen brugt om de studerende, der havde gennemgået de første års elementære undervisning ved et universitet og fortsatte med videregående studier. I Danmark blev titlen brugt indtil 1775 som betegnelse for den laveste akademiske grad. 

C

Campus: Campus kan betyde mark eller slette, men bruges også om et universitetsområde, der omfatter bygninger og omliggende arealer.

Candidatus: Du har måske hørt ordet cand.? De to ord er beslægtede og bruges om en person, der indstiller sig til eksamen, og om en, som har bestået en embeds- eller kandidateksamen fra et universitet eller en højere læreanstalt. Vedkommende tillægges titlen cand. efterfulgt af en forkortelse af den latinske betegnelse for det pågældende fag.

Case: På latin casus, der betyder tilfælde eller hændelse. Henviser oftest til et praktisk eksempel, som anvendes til casestudie i en opgave eller lignende.

D

Dekan: På latin betyder dekan anfører for ti mænd, men i dagens Danmark vil du støde på ordet som en betegnelse for en administrativ leder af et fakultet.

Dekanat: Er dekanens embede og værdighed. Et fakultet har brug for et dekanat, der består af dekaner og prodekaner.

Djøffer: Udtryk som bruges om studerende, der er medlem af fagforeningen Djøf. Djøf organiserer jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende.

Doktorgrad: En doktorgrad er den højeste videnskabelige grad, du kan uddanne dig til.

E

Eksamen: Du har stensikkert prøvet det før! En eksamen er en samlet vurdering af dine kvalifikationer inden for en uddannelse eller et fag. Den kan bedømmes skriftlig og mundtligt, og oftest vil en censor være inkluderet i scenariet.

Ekspressiver: Et humanistisk ord, der betyder udtryksfuld. Kan være nyttigt i flere situationer eksempelvis, hvis du vil have et ben til jorden i en heftig gruppediskussion!

Ekstern lektor: Særligt på universiteterne er eksterne lektorer ansat på deltid for at undervise.

Elgen kommer: Hvis du er inkarneret RUC'er (studerende på Roskilde Universitet), så betyder elgen kommer at årsfesten i september er på vej! Hep Heeey!

Erhvervspraktik: Efter 9. og 10. klasse er det oftest et overstået kapitel... Du skal nu til at søge praktik i stedet!

F

Fagråd: Fagrådene består af studerende, som arbejder for at forbedre uddannelserne. På de fleste uddannelser kan alle være en aktiv del af fagrådet. Så hvis du vil have indflydelse, så er det et godt sted at dukke op!

Fakultet: Hvis du er studerende på et universitet, er du sikkert stødt på dette ord. Det er en betegnelse for det faglige område, din uddannelse dækker over. På Roskilde universitet er sam.bach, hum.bach og hum.tech. betegnelser for fakulteter, hvor de på Københavns universitet lyder det humanistiske fakultet, det natur- og biovidenskabelige fakultet etc.

Finduddannelse: finduddannelse.dk er det sted, du går ind og søger efteruddannelse, kompetenceudvikling mm. efter din nuværende uddannelse.

Fjernundervisning: Undervisning der foregår over internettet oftest med live-streamede forelæsninger, øvelser i chatforums m.m.

Forelæsning: Også kaldet undervisningstimer.

Fredagsbar: De fleste uddannelser har en fredagsbar. Det er her du samles med alle dine medstuderende til en lækker øl, musik, et spil skak eller andet intellektuel snak!

Fremdriftsreformen: Fremdriftsreformen er et politisk tiltag, der for dig som studerende betyder, at du skal skynde dig at blive færdig og komme ud på arbejdsmarkedet.

Læs mere om, hvad fremdriftsreformen betyder for dig her!

Føl: Kan være et udtryk som dine rusvejledere bruger om dig som ny på studiet. 

G

Grøntsager: Super gode til overlevelse. Springfyldte med vitaminer og vigtige ting, som studerende har brug for!

H

Håndkundskab: Et fag du ikke længere skal fundere over. Folkeskolen er slut - hurra for det. Du kan nu se frem til andre spændende fag såsom videnskabsteori.

I

Idiosynkrasi: Et ord, du kan støde på, hvis du skal studere humaniora, dansk og andre sprogfag. 

Immatrikulation: Et arrangement hvor alle de nye studerende skal ind og trykke rektor i hånden. Myten siger, at hvis du ikke gør det, gennemfører du ikke uddannelsen. Sååå, sæt igang!

Intranet: Et internt net, hvor du kan kommunikere med uddannelsesstedet, lektorer, undervisere, vejledere, medstuderende m.m.

Introtur: Mindre festligt ord for rustur! Bruges oftest om en tur, hvor I tager i sommerhus, på lejrskole eller andre steder med overnatning, fest og farver.

J

Jul: Et tidspunkt på året som du kan se frem til, men som også for mange studerende kan være en stresset periode med eksamener og projektskrivning.

K

Kaffe: Dit livs (nye bedste) ven!

Kantine: Det sted du går hen og køber din morgenmad, frokost eller måske endda aftensmad - og snacks - og kaffe!

Kostume: Når du starter studie, kan det være en god idé at have et über nice kostume i baghånden! Der bliver helt sikkert rig mulighed for at lufte det i de kommende år ved sociale arrangementer, RUS-tur og fester!

Kurserforledige.com: Vi håber ikke det bliver nødvendigt for dig - men skulle det ske, at du om et par år står uden job. Så tjek kurserforledige.com og find de AMU-kurser, der matcher dine behov.

L

Lektor: En lektor er en fastansat underviser. En stor del af det videnskabelige personale har denne titel, og er ansat i et 'lektorat'. Mange af de ikke-fastansatte undervisere har titlen 'ekstern lektor'.

Lærer: Det er kun på de færreste uddannelser, at du efter folkeskolen vil støde på dette udtryk.

Læse: Yes. Du studerer ikke længere, du læser. Når dine medstuderende snakker om 'at læse', så spørg derfor mere specifikt ind til, hvad de mon hentyder til?

M

Madpakke: Livet som studerende på SU kan være en fattig fornøjelse. Vi anbefaler derfor, at du investere i en fancy madpakke-boks eller mere sølvpapir, så du kan få din lækre madpakke med på studiet.

Tjek også studentums guide: Sådan overlever du på SU 

Magister: Akademisk grad anvendt om en person med en kandidateksamen inden for humaniora eller naturvidenskab.

Medstuderende: Endnu et ord, du skal til at lære. Dine klassekammerater er nu medstuderende. 

Merit: Hvis du skifter fra en uddannelse til et andet, vil du kunne søge om merit. Merit betyder, at du således kan forkorte tiden på den nye uddannelse, du går igang med. Merit er dokumentation for kvalifikationer, især i forbindelse med overførsel af kompetence fra en uddannelse til en anden.

Moduler: Du vil opleve enten at have en uddannelse, der er opbygget i moduler eller semestre. Kombinationen af de to kan dog forekomme. Det er en betegnelse for en samling af et eller flere fag, der løber over en bestemt periode indtil en ny starter. 

Moodle: Moodle er endnu en smart platform på internettet, hvor dine vejledere, undervisere og medstuderende deler forelæsningernes indhold. 

N

Normeret tid: Væn dig til det; at gennemføre på normeret tid er det nye sort på den uddannelsespolitiske dagsorden. Væk er de gode, gamle dage, hvor fleksibilitet og selvbestemmelse var en del af livet som universitetsstuderende. Nu skal du gerne gennemføre på normeret tid, hvilket betyder, at du skal tage 30 ECTS per semester (se også ECTS).

O

Orlov: Har du bestået første studieår på din bachelor eller første halve studieår af din kandidat, har du ret til et års ubegrundet orlov. Du har desuden ret til orlov ved værnepligt, FN-tjeneste, barsel, adoption, og du kan få dispensation til ekstra orlov, hvis du bliver syg.

P

Pensum: Et pensum er den mængde af læsestof, du skal gennem ved hvert enkelt fag. Ved eksamener vil det oftest forventes, at du kan dit pensum mere eller mindre uden ad.

Ph.d.: Du kan opnå en ph.d.-grad som resultat af en treårig formaliseret forskeruddannelse under vejledning ved et universitet afsluttet med udarbejdelsen af en større selvstændig videnskabelig afhandling. Det kræver, at du har en længere videregående uddannelse i forvejen. 

Problemformulering: En problemformulering er ét hovedspørgsmål, som du ønsker at belyse ud fra forskellige teorier og metoder i en større skriftlig opgave, synopsis, essay etc. Starter ofte med et HV-ord (Hvordan, hvorledes, hvorfor, hvilken, hvad m.fl.).

Problemstilling: Problemformuleringen kan være efterfulgt af en række problemstillinger, der yderligere bidrager til og belyser din besvarelse af opgaven.

Q

Qualitative methode: Kaldes også 'kvalitativ metode', og er en fællesbetegnelse for en række videnskabelige undersøgelsesmetoder, der tages i anvendelse, når forskeren ønsker at undersøge en række forhold, som er vanskelige at iagttage og måle. Eksempelvis er afvigelse, magtrelationer i en statslig organisation eller virksomhedskultur forhold, som består af en unik kombination af fænomener, som ikke umiddelbart kan måles og derefter kvantificeres.

R

Rektor: Ordet kommer fra latin rector, og betyder leder. En rektor er en faglig og administrativ leder på et gymnasium, universitet og visse andre højere uddannelsesinstitutioner.

Russer: Også betegnet føl i visse sammenhænge. En russer bruges som betegnelse om førsteårsstuderende på universitetet. Særligt på Københavns universitet er det blevet diskuteret, hvorvidt det rigtige navn er 'rus' eller 'russer'? Men da sprognævnet anerkender begge, er diskussionen ikke afgjort.

Rustur: Rusturen er en introduktionstur, som du oftest skal på i starten af din uddannelse. Det foregår typisk over et par dage, der er fyldt med aktiviteter og sociale arrangementer. I bor sikkert også i hytter, telt eller på en skole. Og ofte er det et sted i Danmark, du ikke anede fandtes?

Rusvejleder: En studerende, der er længere i sit uddannelsesforløb end du er. Og som arrangerer en masse studie-startsaktiviteter for dig. De er nice. Spørg dem om alt!

S

Studenterrådet: De studerendes officielle repræsentation ved de videregående uddannelser. Det ældste er Studenterrådet på Københavns Universitet, oprettet 1911 for at tilgodese studenternes ønske om større indflydelse på udformningen af uddannelserne. Den formelle indflydelse var længe beskeden; endnu i 1968 var det tanken blot at tildele Studenterrådet observatørstatus i konsistorium. Styrelsesloven 1970/73 ændrede dette afgørende, idet de studerende fik 25% af pladserne i de styrende organer og 50% i studienævnene. Universitetsloven fra 1992 reducerede Studenterrådenes formelle indflydelse kraftigt.

Semester: På latin semestris 'seksmåneders', af sex 'seks' og afledning af mensis 'måned'. Bruges især om undervisningsårets to halvdele, efterårs- og forårssemestret på gymnasiale og videregående uddannelser.

Studie: Hvis du er startet på en universitets-uddannelse, så er det strengt forbudt at kalde din uddannelse for skole. Du går ikke længere i skole - du er i gang med et studie. 

Studentum.dk: Det sted, du finder alt ligefra information til tips og tricks inden for uddannelse, SU, praktik, studiejobs og meget mere! 

Studienævn: Udvalg ved de videregående uddannelser med lige mange repræsentanter fra undervisere og studerende. Studienævnene ved universiteterne blev grundlagt ved Styrelsesloven 1970/73, der flyttede ansvaret for udformningen af uddannelserne, pensumkrav, eksamensfordringer mv. fra professorerne til studienævnene, i princippet et nævn pr. uddannelse. Ved større uddannelser, såsom medicin, er der flere studienævn med ansvar for hver sin del af uddannelsen.

Studievejleder: En klog person, der kan vejlede og guide dig om din uddannelse og jobmuligheder. 

Studiekort: Et flot lille kort, der kan give dig forskellige VIP-fordele, såsom studierabat i forskellige butikker, adgang ved fester og meget mere!

SU: Står for Statens uddannelsesstøtte. Danske studerende får verdens højeste SU, hvilket måske giver dig lidt stof til eftertanke?

Svensk nummerplade: Kan være slang for dit studienummer. 

T

Tutor: Tutorer er ældre studerende, der fungerer som vejledere for nye studerende. Nogle uddannelser har ligefrem en tutorpris, og der kan være kamp om prisen. Så du vil med garanti opleve at blive budt velkommen af glade tutorer, der gør deres bedste for, at du skal få en god studiestart. 

Taxametersystemet: Den pris, du er værd som studerende. Universitetet indkasserer nemlig et beløb pr. studerende fra staten, når du består et års eksamener.

U

Underviser: Ofte et fy-skamme ord. Efter folkeskolen og din ungdomsuddannelse, hedder din underviser enten forelæser, vejleder eller andet. 

Udveksling: Du er på udveksling, hvis du tager en del af din uddannelse i udlandet. 

#Uddpol: Et vigtigt hashtag # på sociale medier, hvis du interesserer dig for uddannelsespolitik!

V

Videnskabsteori: Et fag, du med sikkerhed ikke kan undgå at stifte bekendskab med på universitetet. Det kan være en langhåret fætter, men også en fætter, der sætter nye perspektiver på dine eksamener, opgaver, essays m.m!

Velkomstbrev: Et brev, du typisk får lige før studiestart med lækre informationer.

Vejleder: En vejleder, kan være det du førhen kender som underviser. Særligt på universiteterne gør de meget ud af, at de ikke er undervisere, der kan give dig endelige svar. I stedet vejleder de dig til at tænke i forskellige retninger og se tingene i et nyt perspektiv.

Vognkørsel: Et festligt kapitel i dit liv, der er overstået. Tillykke med, at du nu er så voksen, at din uddannelse ikke fortjener hverken en fin hat/hue, vognkørsel eller fest. I stedet kan du være heldig at få et fint bevis med udtalelser om alle de skills, du har tilegnet dig!

W

Wasser: På dansk vand - en vigtig byggesten som studerende. Og som menneske generelt. Drik vand. Det er godt for alt!

Wizard of light bulb moments: En stilling, du kan uddanne dig til. 

Tjek mere om mærkelige jobtitler her!

X

X: X ses ofte i matematiske sammenhænge, hvor han hænger ud med sin bedste ven Y.

X out: Det engelske ord for at overstrege. Som studerende er overstregnings-tusser din nye bedste ven!

Y

YouTube: Yes, du kender sikkert allerede YouTube, der er den bedste overspringshandling i verden. En rigtig lille tidsrøver!

Z

ZOO: Ikke så meget med uddannelse at gøre, men hey! Du har jo også weekend, og der skal du huske at slappe af. Så hvorfor ikke besøge Zoologisk have og trække vejret en ekstra gang, i mens du ser på dyrene?

Æ

Æresdoktor: Den allerhøjeste akademiske grad, som kan opnås uden at man har forsvaret dansk doktordisputats.

Ø

Øl: Øl er en vigtig byggesten for mange studerende i deres studiestart - men husk også at få spist og sovet godt. Det optimere din præstation.

Tjek studentums 3 tips til være skarp til studiestart her!

Å

Årsfest: Det bliver stensikkert den vildeste fest, du længe har oplevet. Mange uddannelser inviterer flere tusinde studerende og deres venner til fest. Der vil ofte være kendte bands, aktiviteter og konkurrencer. Det vil du ikke gå glip af!

Kilder: Denstoredanske.dk samt Avisen på Københavns universitet

Senest opdateret: 13 jul 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 13-07-2022

5 gode råd: Sådan håndterer du din stress

Studielivet er lig med et studiegruppe, projektarbejder og deadlines i et væk. I denne guide giver studentum.dk dig 5 gode råd til, hvad du skal være opmærksom på og hvordan du lærer at håndtere stress i dit studieliv. 

Læs mere
Sidst opdateret 13-07-2022

Spareguide til studerende

Kunne du tænke dig at have råd til lidt flere sjove ting i hverdagen? Som studerende giver budgettet sjældent meget plads til oplevelser og hygge med vennerne. Få inspiration til, hvor du kan spare her.

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2022

Handicappede studerende - studiet kræver planlægning

Hvordan er det i virkeligheden at studere, når man har et fysisk handicap? Her kan du læse om tre handicappede studerendes studieliv og gode råd. 

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2022

Udlandsophold gavner din fremtidige karriere

Har du egentlig tænkt over, hvordan et udlandsophold under dine studier kan gavne din fremtidige karriere? Hvis ikke så læs med her.

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2022

Fremtidens arbejdsmarked har brug for bachelorer

Det skal være lettere for landets universitetsstuderende at prøve kræfter med arbejdsmarkedet efter endt bacheloruddannelse.

Læs mere