Få hjælp til SU reglerne, når du skal være mor eller far

Hvordan er det nu med økonomien, når du får et barn, mens du er under uddannelse? Få et overblik over reglerne her.

Få hjælp til SU reglerne, når du skal være mor eller far

Synes du også, at det er lidt af en jungle at finde rundt i reglerne som forælder på SU? I denne guide samler vi de vigtigste regler og begreber for dig, der bliver forælder i løbet af din studietid.

Få for eksempel svar på om du får ekstra SU, din økonomi under og efter barsel samt dine muligheder, hvis du er blevet forælder lige før, du begyndte at studere.


Værd at vide om SU og barsel under uddannelse

Hvordan er det nu med økonomien, når du får et barn, mens du er under uddannelse? Som studerende på en SU-godkendt uddannelse, har du mulighed for at få ekstra SU. Her skal du være særligt opmærksom på, at der per 1. august 2022 trådte en ny lov i kraft, som har medført at forældre på SU ligestilles i forbindelse med fødsel fra 1. august 2022.

Før i tiden har det lydt, at man kunne få op til 12 måneders ekstra SU afhængigt af, om du bliver mor eller far. Sådan er reglerne altså ikke fremadrettet, men der vil derimod være fuld ligestilling mellem kønnene i SU-systemet i forbindelse med fødsel eller adoption. 

Det betyder i praksis, at begge forældre kan få tildelt op til ni måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Hver forælder kan overføre op til tre måneder af den ekstra SU til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede, uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Hvis du er enlig forsørger, kan du få op til 12 måneder med fødsels-støtte (og eventuelt SU-lån).

Før 1. august 2022

Hvis du har ansøgt om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption før den 1. august 2022, vil din ansøgning blive behandlet efter de "gamle" regler, hvor moren blev tildelt op til 12 måneders ekstra SU, og faderen blev tildelt op til seks måneders ekstra SU. Her var der mulighed for støtte i form af fødselsrater eller fødselsklip - dette har været afhængigt af, om du gik på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Dette er derfor værd at være opmærksom på, hvis du netop har ansøgt om ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption før den 1. august 2022. Hvis du står i denne situation, kan du læse mere om dine muligheder her.

SU når du bliver mor som studerende (Før 1. august 2022)

Bliver du mor som studerende, får du tolv måneders ekstra SU, som du kan få udbetalt fra to måneder før terminsdatoen. Når du søger om ekstra SU som mor, skal du dokumentere din graviditet ved at indsende en kopi af din vandrejournal. Vær også opmærksom på, at du tidligst kan søge om fødselsklip tre måneder før din terminsdato.

SU når du bliver far som studerende (Før 1. august 2022)

Som kommende eller nybagt far og studerende har du mulighed for at søge om dine seks måneders ekstra SU fra måneden før den første udbetaling. I den forbindelse kan du selv bestemme, hvornår i din uddannelse du vil have dine ekstra klip udbetalt. Du kan dog tidligst få udbetalt din ekstra SU i den måned, hvor barnet kommer til verden.

Bliver du far i løbet af din studietid, har du de tre samme muligheder i forhold til udbetaling af de ekstra klip/rater; nemlig enkeltvis, dobbelt eller som en kombination. Ved ansøgningen skal du dokumentere, at du er blevet far. Det kan du fx gøre ved at sende en kopi af fødselsattesten eller en faderskabserklæring til dit uddannelsessted. Er I gift, kan du også dokumentere, at du skal være far via en kopi af vandrejournal og vielsesattest.

Du fik barn før din uddannelse/mens du holdt orlov

Hvis du har fået barn inden du er startet på din uddannelse eller mens du har haft orlov fra din uddannelse har du ligeledes mulighed for at få ekstra støtte. Her afhænger dine muligheder og reglerne dog også af, hvornår du søgte ekstra støtte.

Før 1. august 2022:

For at få ekstra SU, må du tidligst være blevet forælder:

 • højst 12 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet mor
 • højst seks måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet far

Du kan læse mere om reglerne og mulighederne før 1. august 2022 her

Efter 1. august 2022

For at få fødsels-støtte må du tidligst være blevet forælder:

 • højst 9 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er blevet forælder
 • højst 12 måneder før uddannelsen starter eller genoptages efter orlov, hvis du er enlig forsørger

Du kan læse mere om reglerne og mulighederne efter 1. august 2022 her.

SU når du er tilbage på uddannelsen efter barsel

Når du kommer tilbage på uddannelsen efter din barsel og har brugt din ekstra SU, har du forskellige muligheder for at supplere din SU via tillæg fra forsørgere for at få enderne til at mødes som forælder under uddannelse.

Beløbene for disse finder du herunder (2024 satser):

 • Supplerende SU-lån til forsørgere: 1.745 kr.
 • Forsørgertillæg til enlige forsørgere (før skat): 6.820 kr.
 • Forsørgertillæg til forsørgere der bor sammen med en SU-modtager (før skat): 2.724 kr.

Det supplerende SU-lån for forsørgere er muligt at opnå for alle SU-berettigede modtagere, som er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år med samme folkeregisteradresse, og det skal betales tilbage på samme vilkår som et almindeligt SU lån. Opfylder du derimod betingelserne til tillægget for enlige forsørgere eller forsørgere, der er samboende med en anden SU-modtager, vil du modtage tillægget på samme vilkår som din SU.

Læs mere om betingelserne for SU til forældre, forsørgertillæg og supplerende SU-lån til forsørgere på su.dk. Her finder du også information om muligheden for at få ekstra SU, hvis du er blevet forælder umiddelbart inden, at du begyndte på din uddannelse. 

Øvrige muligheder, når du skal på barsel som studerende

Hvis du har et arbejde ved siden af dit studie, så har du også mulighed for at søge om barselsdagpenge, hvis du opfylder kravene for barsel som lønmodtager. Du opfylder kravene hvis du:

 • Har været ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Har arbejdet min. 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Har arbejdet min. 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Du kan også få barselsdagpenge som studerende, hvis du er elev i lønnet praktik. Her skal du være opmærksom på, at du skal være elev i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før. Du kan derfor ikke få barselsdagpenge, hvis din første orlovsdag ligger i en periode med undervisning på uddannelsesstedet. 

Endvidere kan du få barselsdagpenge når du holder orlov fra din uddannelse, hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter, dvs. har ret til dagpenge.

Derudover skal du i alle situationer også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet.

Sådan søger du barselsdagpenge

At søge barselsdagpenge kan virke lidt uoverskueligt. Hvordan du søger om barselsdagpenge afhænger dog af, hvorvidt du får løn under din barsel eller ej. Vi har herunder forsøgt at give dig et overskueligt overblik over, hvordan du skal gøre hvis du får løn under din barsel, og hvis du ikke får løn under din barsel. Du kan læse mere om, hvordan du søger barselsdagpenge her.

Hvis du får løn under din barsel

Hvis du får løn under din barsel, skal Udbetaling Danmark have modtaget din ansøgning, senest 8 uger efter din løn er stoppet.

Får Udbetaling Danmark din ansøgning efter fristens udløb, kan du først få barselsdagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

Hvis du ikke får løn under din barsel

 • Er du mor, og holder du orlov 4 uger eller mere før fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen.
 • Er du far eller medmor, skal du søge barselsdagpenge senest 8 uger efter første dag på orlov.

Hvor meget får jeg udbetalt under barsel?

Dine barselsdagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen. Man kan i 2024 højst få 126,89 kr. pr. time før skat i barselsdagpenge (4.695 kr./37 timer). Hvis din timeløn er mindre end 126,89 kr., får du udbetalt den timeløn, du normalt har (122,97 kr. i 2023).

Hvis du i dit studiejob ikke har fast arbejdstid, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få ud fra din gennemsnitlige timeløn og din gennemsnitlige arbejdstid for den seneste afsluttede kalendermåned, inden din orlov begyndte.

Læs mere om barsel som lønmodtager her

Værd at vide om fødsels-støtte

Bemærk: Får du allerede forsørgertillæg til et ældre barn, skal du være opmærksom på, at tillægget bortfalder i den periode, hvor du modtager fødsels-støtte. Du kan heller ikke modtage forhøjet SU-lån til forsørgere samtidig med fødsels-støtte.

Hver forælder kan overføre op til tre måneder fødsels-støtte til barnets anden forælder, hvis begge forældre:

 • er godkendt til fødsels-støtte efter de regler, der trådte i kraft 1. august 2022 
 • går på en uddannelse, der er godkendt til SU (uanset om de går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse)
 • er registret som forælder til barnet i CPR.

Vil du vide mere om de generelle SU regler?

Gå tilbage til SU guiden

Kilde: borger.dk og Statens Uddannelsesstøtte, www.su.dk

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos studentum.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af uddannelse og blive klogere på dine mange muligheder. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer